دوچرخه‌های فری راید دارای بدنه بسیار مستحکمی هستند که این قابلیت را به دوچرخه سوار می‌دهد که بتواند انواع حرکت‌های پرشی و سرعتی را ا%